Integritetspolicy

M for Solutions AB, kallad m4, och bolag inom m4-koncernen hanterar personuppgifter i enlighet med ”GDPR” EU:s Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som m4 i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss är M for Solutions, Tre hjärtans väg 2
302 41 Halmstad, e-post: gdpr@m4.nu.

m4 behandlar personuppgifter i syfte att informera nya kunder och potentiella medarbetare samt att kommunicera med medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar samt sprida kunskap och information om det som branschen arbetar med. m4 behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, beställning av publikation eller liknande.

Inom ramen för detta syfte ingår att förmedla fakta och information, bjuda in till evenemang, skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av informationsspridning.

m4s rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att nå ut med information behöver behandla personuppgifter. I fall där du ingått avtal med oss, beställt underlag eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst som m4 tillhandahåller, grundas behandlingen av personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller medverkar i kommittéer, arbetsgrupper eller på annat sätt deltar i m4s verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mejl till gdpr@m4.nu alternativt med brev till M for Solutions, Tre hjärtans väg 2
302 41 Halmstad

m4 sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part.

Dataskyddsinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

m4 sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp fortsatt prenumeration, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via mejl till gdpr@m4.nu alternativt med brev till M for Solutions, Tre hjärtans väg 2, 302 41 Halmstad.